Filiala Satu Mare a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), anunță că a demarat procedura de eliberare a  AVIZULUI anual de exercitare a profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical pentru anul 2024..

Documentele necesare pentru eliberarea avizului anual în regim salarial

a.            Cererea tip care se depune la filiala OAMGMAMR de care aparține solicitantul și pe teritoriul căreia își exercită legal profesia;

b.            Copia asigurării/asigurărilor individuale de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul calendaristic pentru care se solicită avizul;

c.             Unul dintre următoarele documente care atestă exercitarea legală a profesiei în regim salarial:

–              Contractul individual de muncă (doar la angajare) sau actele adiționale la contractul individual de muncă (dacă s-au produs modificări în derularea contractului individual de muncă);

–              Raport per salariat din REVISAL semnat, ștampilat și datat de către angajator, cu termen de valabilitate 30 de zile de la data emiterii pentru solicitanții cărora nu li se reține cotizația de membru pe stat de plată;

–              Adeverință de la angajator în care să se precizeze funcția și locul de muncă, eventualele mutații intervenite și data de la care au apărut modificării ale condițiilor contractuale (modificări de normă, salariale etc) precum și salariul de bază la data emiterii adeverinței;

d.            Verificarea cumulării numărului minim de credite în Registrul național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali. Se vor solicita diplomele doar pentru cursurile sau manifestările științifice creditate care nu au fost înregistrate în Registrul național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali până la data solicitării avizului sau în caz de neconcordanțe în înregistrări;

e.            Dovada achitării la zi a cotizației de membru, cu excepția cazului în care cotizația este reținută lunar de către angajator pe ștatul de plată;

f.             Certificatul de sănătate fizică și psihică pentru asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia după vârsta de 65 de ani.

*Pentru membrii OAMGMAMR care, la data solicitării, nu îndeplinesc condițiile prevăzute și celor care solicită avizul după data de 31 decembrie 2023, eliberarea avizului anual se va face cu valabilitate doar de la data solicitării și a îndeplinirii tuturor cerințelor legale.

Documentele necesare pentru eliberarea avizului anual în cazul exercitării în regim independent a profesiei, în calitate de persoană fizică independentă sau de titular al cabinetului de practică independentă

a.            Cererea tip care se depune la filiala de care aparține solicitantul și pe teritoriul căreia exercită legal profesia independent;

b.            Copia asigurării/asigurărilor individuale de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională valabilă pentru anul calendaristic pentru care se solicită avizul;

c.             Contractul sau contractele de prestări servicii încheiate cu unități sanitare/ instituții/furnizori din sistemul public sau privat de sănătate, autorizați conform legii, în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale, potrivit calificării profesionale dobândite și fișei de atribuții a celui care exercită profesia în calitate de persoana fizică independentă;

d.            Certificatul de înregistrare a cabinetului de practică independentă eliberat de către Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti – doar la solicitarea primului aviz pentru exercitarea profesiei în calitate de titular al cabinetului de practică independentă;

e.            Certificatul cu Codul de înregistrare fiscală (CIF) de la ANAF, pentru a exercita profesia în calitate de persoana fizică independentă – doar la solicitarea primului aviz pentru exercitarea profesiei în calitate de persoana fizică independentă;

f.             Dovada cumulării numărului minim de credite (se verifică în Registrul național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali). Se vor depune doar diplomele pentru cursurile, manifestări științifice creditate, care nu au fost încă înregistrate în Registrul național unic;

g.            Dovada achitării la zi a cotizației de membru cu regularizare în baza declarației anuale de venit depusă la Administrația Finanțelor Publice.

Documentele necesare pentru eliberarea avizului anual în cazul exercitarii profesiei în regim de voluntariat

a.            Cererea tip care se depune la filiala OAMGMAMR de care aparține solicitantul și pe teritoriul căreia exercită legal profesia în calitate de voluntar;

b.            Copia asigurării /asigurărilor individuale de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională valabilă pentru anul calendaristic pentru care se solicită avizul;

c.             Copia contractului de voluntariat încheiat cu unitatea care organizează și administrează activități de voluntariat și fișa de atribuții a voluntarului;

d.            Dovada achitării la zi a cotizației (documentul de plată și verificarea în înregistrările filialei).

CEREREA DE ELIBERARE AVIZ DE LIBERA PRACTICA

SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE,  SE DATEAZĂ, SEMNEAZĂ PERSONAL DE CĂTRE SOLICITANT ȘI SE TRIMITE/DEPUNE ÎMPREUNĂ CU DOCUMENTELE AFERENTE.

ASIGURĂRILE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PENTRU GREȘELI ÎN ACTIVITATEA PROFESIONALĂ

Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care își exercită profesia de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim salarial, sau de voluntariat vor încheia asigurări de răspundere civilă în domeniul medical la o valoare minimă a riscului asigurat, după cum urmează:

a.            asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, centre de primire urgenţe și unităţi de primiri urgenţe, serviciu de ambulanţe, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;

b.            asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare, echivalentul în lei, al  sumei de 4.000 euro;

c.             asistenţii de farmacie, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenţii care îşi desfăşoară activitatea în institute/secţii de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.

Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în regim independent, ca persoană fizică independentă sau ca titulari de cabinete de practică independentă, vor încheia asigurări de răspundere civilă profesională la o valoare minimă a riscului asigurat, echivalentul în lei a sumei de 20.000 euro.

NOTĂ

•             Absolvenții de scoala postliceală și facultate (anii 2022,2023), care s-au înscris în OAMGMAMR pe baza adeverinței eliberată de unitatea de învățământ, vor prezenta copie și original după diploma de absolvire (sau copie legalizată)

•             Pentru cei care și-au schimbat numele sau cartea de identitate, vor prezenta acte doveditoare, după caz :

•             copie CI

•             copie certificat căsătorie

•             copie sentință divorț

•             Cei care revin în activitate din concediul pentru îngrijirea copilului, dacă nu au realizat acest lucru anterior reluării activității, vor prezenta suplimentar următoarele documente:

•             copie CI

•             copie certificat de naștere copil

•             decizie AJPIS– copie

•             pe perioada concediului pentru îngrijirea copilului până la 2 ani membrii OAMGMAMR datorează cotizație lunară de 10 lei pe luna până la reîntoarcerea în activitate

DEPUNEREA ACTELOR pentru eliberarea AVIZULUI 2024 se face fizic la sediul organizație profesionale (str. B.P.Hașdeu nr.15), personal sau prin împuternicit, sau online la adresa de email avizeoamrsm@gmail.com

           BCR Satu Mare: RO03RNCB0221043051180001

            Banca Transilvania Satu Mare: RO67BTRL03101205G01021XX

 Documentele se vor trimite scanat în format PDF!!!!

•             Programul de depunere/ridicare documente

•             LUNI, MARȚI ȘI MIERCURI între orele 11.00-15.00

•             JOI între orele 12.00-17.00

•             Vineri nu se depun/eliberează documente.

Unitățile sanitare mari (spitale, clinici, cabinete etc.)  pot depune/ridica documentele de către o singură persoană care prezintă o împuternicire scrisă eliberată de angajator în acest sens.

Termen eliberare AVIZ 2024: 10 zile lucrătoare de la data trimiterii/depunerii dosarelor complete).